Отговорност

Съдържанието в сайта се изготвя и актуализира от Николина Иванова - акредитиран терапевт по хранене към The Health Sciences Academy®, United Kingdom.  

Моля, имайте предвид, че текстовете, публикувани по страниците на сайтa Zdravoslovno.com имат единствено информативен характер и в никакъв случай не трябва да се възприемат като професионална медицинска консултация в областта на храненето и диететиката.

Авторите на статиите в сайта, както и всички, участвали в изготвянето на материалите в него не са отговорни за каквито и да било само-диагнози, поставени от потребителите на базата на информация, публикувана в сайта. Посетителите следва да декларират, че ползват публикуваната и общодостъпна информация на своя собствена отговорност и авторите не са отговорни за възникването на директни или косвени щети от използването й.


При необходимост винаги се консултирайте с личния си лекар или друг медицински специалист в случай, че сте обезпокоени за вашето здраве!

Гореизложеното засяга и всички уеб страници и материали, достъпът до които се осигурява посредством текстови хиперлинкове и изображения (банери), разположени в този сайт.